Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen een vestiging van Wenters Sports Club & de persoon die gebruikmaakt van de faciliteiten van Wenters Sports Club (hierna te noemen “de deelnemer”).
 2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2: Aanmelding en Wenters Sports Club tag

 1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen online of via tablet bij de receptie in het fitnesscentrum. De startdatum van het abonnement staat op de overeenkomst welke afgesloten wordt voor een minimale termijn van 12 of 52 weken.
 2. Voor de eerste training bij Wenters Sports Club ontvangt de deelnemer de tag. Uitsluitend op vertoon van een geldige tag krijgt een deelnemer toegang tot Wenters Sports Club. De member tag is het eigendom van de deelnemer, er is geen sprake van borg.
 3. Bij enkele samenwerkingen is de tag op borg, met voorwaarden; terugbrengen binnen 1 maand na opzegging, krijg je borg retour mits de tag niet beschadigd (herbruikbaar)
 4. Er kan vrij getraind worden bij Wenters Sports Club in de fitnesszaal vanaf 15 jaar. Van 13-15 jaar hebben wij speciale fitnessuren.
 5. De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de tag Gebruik van de Wenters Sports Club tag is persoonsgebonden. De tag is dus niet overdraagbaar.
 6. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Wenters Sports Club tag, blijft de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschapsjaar onverminderd van kracht. Een vervangende tag kan tegen betaling van € 10,00 worden verkregen.
 7. Er worden altijd starterskosten in rekening gebracht bij het afsluiten van een abonnement. T.W.V €39  
  1. Bij speciale acties als dit anders vermeld is. 
 8. Een taghouder die opnieuw een fitnessabonnement wil afsluiten bij Wenters Sports Club is opnieuw starterskosten verschuldigd, maar geen kosten voor de tag mits deze nog in het bezit is.  Met uitzondering van: dat er binnen 3 maanden na een oud abonnement weer een nieuw abonnement gestart wordt.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

 1. Een lidmaatschap bij Wenters Sports Club is altijd voor een minimale duur van 12 of 52 weken en wordt daarna stilzwijgend per kalendermaand verlengd.
 2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vooraf via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
 3. Bij een niet-tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt een herinnering verstuurd. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn voor rekening van de deelnemer.
 4. De Wenters Sports Club tag wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. De deelnemer kan dan de toegang tot Wenters Sports Club worden geweigerd. Wenters Sports Club is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 5. Wenters Sports Club behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Ten minste 4 weken voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld via de nieuwsbrief.
 6. Klant is zelf verantwoordelijk voor het activeren van de ontvangst van de nieuwsbrief.
 7. Men kan geen gebruik maken van een kortingsactie als het bestaande abonnement al een gereduceerd tarief heeft.
 8. De contributie zal elke 4 weken van de bankrekening worden afgeschreven.
  Hoe werkt ons incasso systeem: Jouw abonnement heeft een start- en einddatum met een tijdspanne van 4 weken. Ons incasso systeem is opgebouwd uit twee incasso momenten:
  – periode 1: eind van de maand: alle abonnementen die aflopen tussen 1e – 14e van de maand
  – periode 2: halverwege de maand: alle abonnementen die aflopen tussen de 15e – 31e van de maand

Omdat we per 28 dagen incasseren verspringt de einddatum per incasso met ongeveer 2 dagen. Dit betekent dat er een moment komt dat de incasso niet meer plaatsvindt in periode 1, maar in periode 2.

Deze verspringing zal eens per 7 a 8 maanden plaatsvinden en op zo’n moment liggen de twee opeenvolgende incasso data dichter bij elkaar.

Artikel 4: Trainingstijden

 1. Wenters Sports Club behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
 2. Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden door Wenters Sports Club, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Wenters Sports Club gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

Artikel 5: Wijziging van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap kan op elk moment worden uitgebreid met een aanvullende bouwstenen, bijvoorbeeld zonnebank, groepslessen, etc.
 2. Bij een uitbreiding van het lidmaatschap gaat de deelnemer voor minimaal 4 weken een contract aan voor deze bouwsteen, te rekenen vanaf het moment van ingaan van het extra abonnement.
 3. Een aanvullend abonnement kan worden beëindigd door schriftelijk op te zeggen bij Wenters Sports Club.
 4. Tijdelijke stopzetting/ bevriezing Het is mogelijk om een tijdelijke stopzetting i.v.m blessure of ziekte je abonnement stil te zetten. Dit kan alleen schriftelijk per mail, hierbij moet vermeld worden welke periode (start-eind) dit van toepassing is. De standaard bevriezing is tot maximaal 8 weken, groter dan 8 weken alleen in overleg. Er kan gevraagd worden naar een medische verklaring.
  Mocht de bankincasso gekruist zijn met de opgegeven periode, zal dit verrekend worden met de periode nadat de tijdelijke stopzetting heeft plaatsgevonden.

Artikel 6: Beëindiging van het lidmaatschap

 1. De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij Wenters Sports Club.
 2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van kalendermaand opzegtermijn.
 3. De opzegtermijn bedraagt 1 volledige kalendermaand ingaande op de eerste van de daaropvolgende maand.
 4. Bij het beëindigen van je lidmaatschap van een bijzondere actie/samenwerking (fysio&cesar/zomer) kan je de tag (onbeschadigd) inleveren binnen 1 maand om je borg retour te mogen ontvangen.
 5. Wenters Sports Club behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsdirectie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

 1. Wenters Sports Club aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij Wenters Sports Club, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 3. Wenters Sports Club aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.
 4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 5. Tevens zal de deelnemer Wenters Sports Club vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

 Artikel 8: Huisregels

 1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Wenters Sports Club -vestiging en hiernaar te handelen.
 2. De algemene voorwaarden en de huisregels van de Wenters Sports Club -vestiging staan op de website van Wenters Sports Club. En zijn ondertekend tezamen met het inschrijfformulier.

Artikel 9: Persoonsgegevens

 1. Wenters Sports Club verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan: administratieve doeleinde; Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen(nieuwsuitingen); het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht het onderhouden van een goede ledenadministratie. Wenters Sports Club kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten.
 2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Wenters Sports Club zijn opgenomen. Wenters Sports Club en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel. Dit betekend; gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.
 4. Verstrekking aan derden, De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
 5. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Het verzorgen van de internetomgeving ;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het verzorgen van trainingsadministratie/app

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Artikel 10: Rechtstoepassing

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Wenters Sports Club aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Wenters Sports Club, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar de Wenters Sports Club-vestiging is gevestigd.
 3. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Wenters Sports Club te accepteren.

 

Huisregels

Toegang tot Wenters Sports Club

 • Middels een tag wordt je toegelaten bij Wenters Sports Club.
 • Bij betalingsachterstand wordt de toegang tot Wenters Sports Club geweigerd. Zodra de achterstand is betaald, kan je weer naar binnen.

Gedrag

 • Het is niet toegestaan om andere bezoekers hinderlijk, agressief, discriminerend of intimiderend te bejegenen.
 • Bij overtreding van onze huisregels vervalt de geldigheid van het entreebewijs en/of lidmaatschap en wordt de toegang voor een bepaalde periode ontzegd. Bij overtreding van onze huisregels hebben bezoekers geen recht op restitutie van entree- en/of lidmaatschapsgelden.
 • Bij constatering van ernstige overtredingen worden bezoekers aangehouden en overgedragen aan de politie. Bij constatering van strafbare feiten wordt aangifte bij de politie gedaan.

Roken/consumpties

 • Het is niet toegestaan te roken en alcohol/drugs te gebruiken binnen Wenters Sports Club.
 • In de trainingszalen mag uitsluitend een bidon, gevuld met water of sportdrank worden gebruikt.

Spierversterkende/stimulerende middelen

 • Het gebruik c.q. de handel van spierversterkende en/of stimulerende middelen is niet toegestaan.
 • Al bij enige verdenking op het gebruik van illegale spierversterkende en/of stimulerende middelen wordt de toegang direct ontzegd, zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld.

Handdoek

 • Het gebruik van een schone handdoek tijdens de training is verplicht!

Sportschoenen

 • In de aerobiczaal dient men sportschoenen te gebruiken waarvan de zolen niet afgeven.
 • De deelnemer is verplicht om zaalschoenen te gebruiken waarmee niet op straat gelopen is.

Sportkleding

 • Het dragen van voor de betreffende sport voorgeschreven kleding is verplicht.
 • Gerafelde, gescheurde, te lang(tot op de grond) of onwelriekende kleding is niet toegestaan.
 • Het dragen van totale hoofdbedekking in de trainingsruimtes is niet toegestaan i.v.m. veiligheid met sporten.
 • In de trainingsruimte dient men binnen schoenen en schone, correcte sportkleding te dragen, het dragen van kleding met aanstootgevende tekst is niet toegestaan.
 • Men volgt altijd de kledingaanwijzingen van de instructeurs op.

Parkeren

 • Bij het parkeren en lopen in en om het pand en in de nabije omgeving mag geen overlast worden veroorzaakt voor omliggende bedrijven/omwonende.
 • Let goed op waar wel en niet geparkeerd mag worden.
 • Fietsen mogen uitsluitend gestald worden in de daarvoor bestemde fietsenstalling.
 • Invalidenparkeerplaats uitsluitend voor klanten/clienten met een invalidenkaart.

Fitnessruimte

 • Na gebruik van een apparaat reinigen met je handdoek of met daarvoor bestemd papier.
 • Gewichten en andere trainingsattributen na gebruik rustig terugleggen waar deze behoren.
 • Men dient de andere gasten met respect te behandelen en niet lastig te vallen.

Groepslessen

 • Zorg ervoor dat je minimaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig bent om je medesporters niet te laten wachten en eventueel je materialen klaar te leggen/in te stellen.
 • De instructeur en gastheer of -vrouw mag de toegang weigeren aan leden die te laat komen.
 • Controleer het rooster in verband met roosterwijzigingen.
 • Reinig na afloop altijd de vloer en/of je spinningfiets grondig met je handdoek of daarvoor bestemd papier.

Schade

 • Schade welke toegebracht is door een lid, aan de inventaris of het gebouw van Wenters Sports Club, zal worden verhaald op grond van wettelijke en contractuele aansprakelijkheid.
 • Een ieder is verplicht toegebrachte schade direct aan een medewerker te melden.

Kleedcabines

 • Het is aan te raden om waardevolle spullen tijdens de training in een locker op te bergen.
 • Het is niet toegestaan jassen of andere kledingstukken mee te nemen in de trainingsruimten. Deze dienen te worden achtergelaten in de daarvoor bestemde kleedkamers/lockers. Tassen met doeleinde voor eigen trainingsmateriaal mogen alleen ter grootte zijn van 42 x 20 x 24 cm.

De algemene voorwaarden van brancheorganisatie FITVAK zijn hier te lezen.